Działanie 1.1.1 – koszty analizy przedwdrożeniowej

Prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis dostępne są wyłącznie dla przedsiębiorców. Suma kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na usługi doradcze dla MŚP nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Katalog kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych:
Na koszty kwalifikowalne prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis projektu składają się poniższe kategorie kosztów:

a) Koszty bezpośrednie

• Wynagrodzenia - w ramach tej kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu prac przedwdrożeniowych (pracowników realizujących prace przedwdrożeniowe, pracowników technicznych, kadry zarządzającej merytorycznie projektem oraz pozostałych pracowników pomocniczych) w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu objętego dofinansowaniem.

• Podwykonawstwo - jako koszty podwykonawstwa należy rozumieć koszty usług doradczych lub równoważnych (np. testy, badanie rynku) świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych w projekcie. W przypadku usług doradczych lub równoważnych kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług:
- świadczonych przez konsultantów zewnętrznych,
- niemających charakteru ciągłego ani okresowego,
- niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama.
W ramach niniejszej kategorii należy również rozliczać wszystkie umowy o dzieło (wykonanie zadań musi zostać potwierdzone protokołem odbioru wskazującym prawidłowe wykonanie dzieła)

• Pozostałe koszty pośrednie w tym:
- koszty narzędzi i sprzętu - w ramach tej kategorii kwalifikowane są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z narzędzi, sprzętu i innych urządzeń wykorzystywanych do prac przedwdrożeniowych w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji prac przedwdrożeniowych.
- koszty budynków i gruntów - kwalifikowane są w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji prac przedwdrożeniowych projektu. W ramach tej kategorii kwalifikowane są m.in. następujące rodzaje kosztów:

• dzierżawa gruntów - tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej,
• wieczyste użytkowanie gruntów - tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek,
• amortyzacja budynków - w przypadku, gdy wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji prac przedwdrożeniowych w ramach projektu objętego pomocą,
• inne koszty operacyjne - do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się m.in. koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu objętego pomocą.

b) Koszty pośrednie - ponoszone w związku z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. Dodatkowo koszty pośrednie w ramach pomocy de minimis nie mogą stanowić więcej niż 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych.

Comments are closed.