Kredyt na innowacje technologiczne – instrument podnoszący konkurencyjność polskich firm

Kredyt na innowacje technologiczne – instrument podnoszący konkurencyjność polskich firm

„Kredyt na innowacje technologiczne” jest formą wsparcia finansowego ukierunkowanego na podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności sektora MŚP w wyniku wdrożenia innowacji technologicznych. Innowacje te mogą być wynikiem własnych lub nabywanych przez przedsiębiorstwo prac badawczo – rozwojowych.

Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i dystrybuowane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski oraz posiadających zdolność kredytową. Środki przeznaczone są na realizację inwestycji dotyczących zakupu i wdrożenia nowej technologii lub implementacji własnej nowej technologii, a następnie uruchomienie na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych w kraju produktów/usług.

W celu ubiegania się o wsparcie, należy wystąpić o promesę udzielenia kredytu technologicznego lub zawrzeć warunkową umowę kredytu technologicznego w jednym z 18 banków współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (wykaz banków dostępny na stronie internetowej BGK). Dofinansowanie (premia technologiczna) przyznawane jest w formie częściowej spłaty kredytu. Wsparcie wypłacane jest w transzach (płatności pośrednie) w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji projektu (płatność końcowa).

Wdrażana technologia musi mieć postać:

  • prawa własności przemysłowej,
  • wyników badań przemysłowych,
  • wyników prac rozwojowych,
  • nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Dofinansowaniu podlegają następujące rodzaje kosztów:

1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),

2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,

5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,

7) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Maksymalna wysokość premii technologicznej wynosi 6 mln zł.

Poziom dofinansowania zależy od miejsca realizacji inwestycji oraz statusu wnioskodawcy i wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych.

Chcesz dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z naszymi konsultantami!

Comments are closed.