Category Archives: Finansowanie badań i innowacji

Porównanie RPO Śląskie 1.2 i NCBR 1.1.1

Nabór wniosków w ramach działań: 1.RPO Śląskie 1.2 Termin, od którego można składać wnioski – 14.11.2018 r. (od godz. 12:00) Termin, do którego można składać wnioski – 15.01.2019 r. (do godz. 12:00) Wnioski można składać w ramach: Typ 1 :Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej. Do wsparcia będą kwalifikowały…
Więcej...

Badanie Stanu Techniki

Stan techniki to pojęcie opisane w ustawie Prawo Własności Przemysłowej (art. 25 ust. 2 i ust. 3), wg. ustawy wynalazek uznaje się za nowy tylko w przypadku gdy nie jest on częścią obecnego stanu techniki. Wymóg ten dokładniej opisano w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie gdzie stwierdzono, że Wnioskodawca ma przedstawić analizę, w której udowodni,…
Więcej...

Panel Ekspertów NCBiR – Prezentacja projektu

Celem spotkania Panelu Ekspertów z Wnioskodawcą jest ugruntowanie (weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie) wiedzy oceniających Ekspertów, wyjaśnienie ewentualnych niejasności oraz uzgodnienie niezbędnych poprawek i uzupełnień. Spotkanie Panelowe przeprowadzane jest w formie spotkania członków Panelu z Wnioskodawcą. Podczas spotkania Wnioskodawca ma możliwość odpowiedzi na pytania Ekspertów, wyjaśnienia wątpliwości Ekspertów i uzgodnienia z Panelem Ekspertów…
Więcej...

Bon na innowacje – dotacja do 85%

Nabór wniosków: Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Od 22 marca 2018 r. do 22 listopada 2018 r. składać można wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu,…
Więcej...

Kredyt na innowacje technologiczne

Wnioski można składać od 8 października 2018 r. do 26 kwietnia 2019 r. „Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Wsparcie…
Więcej...

Wysoka skuteczność realizowanych projektów 80%

Ukazały się wyniki oceny projektów po procedurze oceny protestów w ramach konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 w ramach Działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowanego na początku 2017 roku - uzyskaliśmy prawie 80% skuteczności składanych projektów :) Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie! Pełna lista projektów znajduje się tutaj.
Więcej...