Inteligentny Rozwój: Rusza nabór wniosków do Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Inteligentny Rozwój: Rusza nabór wniosków do Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Od 24 czerwca 2016r. do 5 sierpnia 2016 można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Celem przedsięwzięcia realizowanego w obrębie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest dofinansowanie projektów dotyczących uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji - promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych. Drugim z celów nadrzędnych programu jest promowanie Marki Polskiej Gospodarki.

Dofinansowaniem objęte zostaną projekty polegające na udziale w branżowych programach promocji:

 • Sprzętu medycznego,
 • Kosmetyków,
 • IT/ICT,
 • Jachtów i łodzi,
 • Mebli,
 • Polskich specjalności żywnościowych,
 • Sektora usług prozdrowotnych.

Koszty podlegające refundacji:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy; - koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy; - koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
 • koszty reklamy w mediach targowych;
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu;
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

Poziom wsparcia:

 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu: do 60% - dla średniego przedsiębiorcy; do 75% - dla małego przedsiębiorcy; do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego; do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu:

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 1 mln zł

Do kryteriów oceny projektów należą m.in. konkurencyjność oferowanych produktów, prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej oraz działalności eksportowej przez wnioskodawcę. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie 3 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z naszymi konsultantami!

Comments are closed.