Dotacje na działania promocyjne i wzmocnienie eksportu w ramach regionalnych programów operacyjnych

Przedsiębiorców sektora MŚP zapraszamy do zapoznania się z możliwościami dofinansowania działań promocyjnych w ramach regionalnych programów operacyjnych województw małopolskiego, łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego, a także wielkopolskiego. W tych województwach będzie możliwość sfinansowania inwestycji polegających na

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Środki pomocowe z Unii Europejskiej będą przeznaczone na zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich mikro i średnich przedsiębiorstw. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.

Przykładowe projekty podlegające wsparciu (dopuszcza się łączenie typów):

 • nowe modele biznesowe ,opracowanie strategii / planu działalności międzynarodowej
 • udział w imprezach targowo-wystawienniczych
 • specjalistyczne usługi doradcze w zakresie umiędzynaradawiania działalności
 • pozyskiwanie dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na rynek zagraniczny
 • dostosowania produkcji/ usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego

Poziom dofinansowania:

 • Poddziałanie 3.3.2 w Województwie Małopolskim – poziom wsparcia w trakcie ustalania przez instytucję pośredniczącą

Terminy konkursów:

 • Poddziałanie 3.3.2 w Województwie Małopolskim - konkurs w ramach zostanie ogłoszony w roku 2016, a jego dokładny termin jest w trakcie ustalania przez Instytucję Pośredniczącą

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Pomoc unijna w formie dotacji, której celem jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora małych i średnich przedsiębiorstw realizowana będzie w ramach poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Przykładowe projekty podlegające wsparciu:

 • opracowania i wdrożenia nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe rynki zbytu za granicą. Należą tu np. badania rynku, dostosowanie strategii produktu lub usługi do danego rynku,
 • demonstrowanie technologii,
 • przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji,
 • otwieranie nowych kanałów biznesowych dla ułatwienia sprzedaży zagranicznej,
 • uczestnictwo w targach,
 • dywersyfikacja geograficzna i sektorowa,
 • strategia wejścia na rynki globalne.

Działania związane z wdrażaniem nowego modelu biznesowego muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Poziom dofinansowania:

 • Poddziałanie II.2.1 w Województwie Łódzkim – 55% dla mikro, 45% dla małych i 35% dla średnich przedsiębiorstw

Terminy konkursów:

 • Poddziałanie II.2.1 w Województwie Łódzkim konkurs w ramach zostanie ogłoszony w roku 2016, a jego dokładny termin jest w trakcie ustalania przez Instytucję Pośredniczącą

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

Interwencja, której celem jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora małych i średnich przedsiębiorstw realizowana będzie w ramach Działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja.

Przykładowe projekty podlegające wsparciu:

 • Opracowanie nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej.
 • Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
 • Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza cześć projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych

Poziom dofinansowania:

 • Poddziałanie 2.4 w Województwie Opolskim – 70%

Terminy konkursów:

 • Poddziałanie 2.4 w Województwie Opolskim – konkurs zostanie wznowiony, a jego dokładny termin jest w trakcie ustalania przez Instytucję Pośredniczącą

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskiego

Dofinansowanie na zwiększenie poziomu handlu zagranicznego dolnośląskiego sektora MŚP realizowane będzie w ramach poddziałania 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

Przykładowe projekty podlegające wsparciu:

 • tworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa
 • tworzenie planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy;
 • projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe
 • projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno procesowych przedsiębiorstw,
 • projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych np. wizyty studyjne i misje zagraniczne, udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych.

Poziom dofinansowania:

 • Poddziałanie 1.4.1 w Województwie Dolnośląskim – poziom w trakcie ustalania

Terminy konkursów:

 • Poddziałanie 1.4.1 w Województwie Dolnośląskim – nabór potrwa od 30.11 do 08.12.2015, prawdopodobne jest jego wznowienie w roku 2016

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Pomoc unijna w formie dotacji, której celem jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora małych i średnich przedsiębiorstw realizowana będzie w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

Projekty podlegające wsparciu muszą polegać na realizacji co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

 • Działania obowiązkowe: a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych, b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania); c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup); d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej; e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach; f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.
 • Działania dodatkowe: a) udział w zagranicznych imprezach targowowystawienniczych w charakterze wystawcy; b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą; c) udział w międzynarodowych imprezach targowowystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy; d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy

Poziom dofinansowania:

 • Poddziałanie 1.4.1 w Województwie Wielkopolskim – 45% dla mikro i małych oraz 35% dla średnich przedsiębiorstw

Terminy konkursów:

 • Poddziałanie 1.4.1 w Województwie Wielkopolskim – konkurs prawdopodobnie zostanie wznowiony, a jego termin będzie ogłoszony przez Instytucję Pośredniczącą

Chcesz dowiedzieć się szczegółów – skontaktuj się z naszymi konsultantami!

Comments are closed.