Procedura wyboru dostawcy lub wykonawcy według Prawa Zamówień Publicznych oraz zasady konkurencyjności

Procedura wyboru dostawcy lub wykonawcy według Prawa Zamówień Publicznych oraz zasady konkurencyjności

Procedura wyboru dostawców lub wykonawców usług uzależniona jest od podmiotu udzielającego zamówienia. Przedsiębiorstwa państwowe zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w określonych przypadkach zasady konkurencyjności. Z kolei beneficjenci funduszy europejskich zobligowani są dążyć do zaspokojenia zgłoszonego przez siebie we wniosku o dofinansowanie zapotrzebowania na produkty i usługi w sposób zgodny z zasadą konkurencyjności.

Ustawę Prawo Zamówień Publicznych stosuje się m.in. wobec podmiotów, które są:

 • jednostkami sektora finansów publicznych
 • państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej
 • inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego
 • związki powyższych podmiotów
 • inne podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132 ustawy

Zasada konkurencyjności ma gwarantować zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Do katalogu podmiotów zobowiązanych do jej przestrzegania należą beneficjenci funduszy Unii Europejskiej w fazie wyboru produktów i usług niezbędnych do realizacji zgłoszonych przez siebie projektów. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:

1.Upublicznić zapytanie ofertowe - upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego umieszczonym na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (strona https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/), a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę. Zapytanie ofertowe zawiera co najmniej:

 • opis przedmiotu zamówienia publicznego, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności (z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji),
 • warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe,
 • kryteria oceny oferty,
 • informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
 • opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
 • termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku dostaw i usług, a 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku robót budowlanych,
 • informacje na temat zakresu wykluczenia
 • określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

2.Należy wybrać najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniającą warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia (protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 5 lit. b, zawiera co najmniej:

 • informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
 • wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,
 • informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 8 Wytycznych, przez wykonawców,-
 • informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,
 • informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,-
 • wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, -
 • datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego, -
 • następujące załączniki: potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej, o której mowa w pkt 7 lit. a oraz b, złożone oferty, oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta i osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą.

3.Informację o wyniku postępowania umieszcza się na powszechnie dostępnej stronie internetowej, przy czym w przypadku upublicznienia zapytania ofertowego informację o wyniku postępowania umieszcza się co najmniej na stronie internetowej https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – informację o wyniku postępowania wysyła się do każdego wykonawcy, który złożył ofertę oraz umieszcza się na własnej stronie internetowej.

4.Po przeprowadzeniu procedury następuje podpisanie umowy z wykonawcą wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego:
a) wpłynie tylko jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną,
b) nie wpłynie żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury, o której mowa w niniejszej sekcji, przy czym zawarcie umowy z podmiotem powiązanym, o którym mowa w pkt 8 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy.Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany.

Dodatkowe informacje

Niniejszy artykuł opracowano na podstawie:

 • Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Biuletynu informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotyczącego zasady konkurencyjności oraz Prawa zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności mają zastosowanie horyzontalne, zaleca się jednak zapoznawanie się z wytycznymi regionalnych instytucji.

Chcesz dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z naszymi konsultantami!

Comments are closed.