Dotacje dla MŚP na inwestycje związane z ochroną środowiska

Dotacje dla MŚP na inwestycje związane z ochroną środowiska

Zapraszamy do zapoznania się z opisami działań skierowanych do przedsiębiorstw, których celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego. Cel realizowany będzie poprzez katalog zadań, do których należą m.in. zwiększenie efektywności energetycznej, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, stosowanie technologii energooszczędnych i efektywna gospodarka odpadami. Poniżej przedstawiono specyfikację działań zmierzających do osiągnięcia celów środowiskowych w województwach śląskim, małopolskim, opolskim, wielkopolskim oraz łódzkim.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Cele środowiskowe realizowane będą w ramach działań 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz 4.4 Wysokosprawna kogeneracja.

Projekty wspierane w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach polegają na:

 • Modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.
 • Głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach.
 • Zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach.
 • Zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.
 • Wprowadzaniu systemów zarządzania energią.
 • Budowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).
 • Środki przyznawane będą przez instytucję finansową wybraną w konkursie zaplanowanym na II/III kwartał 2016 w formie preferencyjnych pożyczek

Beneficjenci: MŚP oraz podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną, za wyjątkiem dużych przedsiębiorstw, tj. nie będących MŚP zgodnie z zał. I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

Termin rozpoczęcia udzielania pożyczek: zostanie określony po rozstrzygnięciu konkursu dla instytucji finansowych

Projekty wspierane w ramach Działania 4.4 Wysokosprawna kogeneracja polegają na:

 • Budowie i modernizacji instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji

Brak wsparcia dla projektów:

 • Których moc zainstalowana energii elektrycznej wynosi powyżej 1 MW.
 • W przypadku nowych instalacji dla projektów w których nie zostanie osiągnięte co najmniej 10% efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.
 • W przypadku wszelkiej przebudowy istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację oraz innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania dla projektów nie skutkujących redukcją CO₂ o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji.

Intensywność wsparcia: do 45% bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty.

Beneficjenci: przedsiębiorcy oraz podmioty prowadzące działalność leczniczą

Termin konkursu: lipiec-sierpień 2016

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Cele środowiskowe realizowane będą w ramach działań 4.2 Eko-przedsiębiorstwa, 5.2.1 - Gospodarka odpadami - ZIT, 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR, 5.3.1 Gospodarka wodno - kanalizacyjna - ZIT, 5.3.2 Gospodarka wodno - kanalizacyjna – SPR.

Projekty wspierane w ramach Działania 4.2 Eko-przedsiębiorstwa polegają na:

 • głębokiej modernizacji energetycznej budynków
 • inwestycjach w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
 • kompleksowym projekcie obejmującym: modernizację energetyczną budynków, inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 • rozwoju budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego

Intensywność wsparcia: do 65%

Termin konkursu: prawdopodobny termin przypada na rok 2017

Projekty wspierane w ramach Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT oraz 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR:

 • Budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw
 • Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji do odzysku, recyklingu i ponownego użycia oraz zakup nowego taboru samochodowego służącego do odbioru odpadów komunalnych
 • Przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu

Beneficjenci:

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarze objętym strategią ZIT – miejski obszar funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska, ujęte w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego
 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarze objętym SPR, ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu

Intensywność wsparcia: do 55%
Terminy konkursów: działanie 5.2.1 będzie realizowane w trybie pozakonkursowym, z kolei prawdopodobny termin działania 5.2.2 przypada na rok 2017

Projekty wspierane w ramach Działania 5.3.1 Gospodarka wodno - kanalizacyjna - ZIT oraz 5.3.2 Gospodarka wodno - kanalizacyjna – SPR (dopuszcza się łączenie typów):

• Budowa, rozbudowa, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
• Budowa, rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków, w tym odwadnianie osadów ściekowych
• Budowa, rozbudowa, przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę

Beneficjenci:
• Przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarze objętym strategią ZIT – miejski obszar funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska, ujęte w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego
• Przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarze objętym SPR, ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu

Intensywność wsparcia: do 55%

Terminy konkursów: działanie 5.3.1 będzie realizowane w trybie pozakonkursowym, z kolei termin działania 5.3.2 przypada na IV kwartał 2016

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Cele środowiskowe realizowane będą w ramach działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP.

Projekty w ramach Działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP wspierane będą poprzez instrumenty finansowe i powinny zakładać:

 • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
 • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią,
 • zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach;
 • głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
 • instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu;
 • audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu

Intensywność wsparcia: do 65%

Termin rozpoczęcia dystrybucji środków: zostanie określony po rozstrzygnięciu konkursu dla instytucji finansowych

Dodatkowe informacje: wsparcie przyznawane będzie w postaci dotacji lub pożyczek (forma uzależniona od powiatu, w którym działalność prowadzi beneficjent)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

Cele środowiskowe realizowane będą w ramach Działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Projekty wspierane w ramach Poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii:

 • Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej do 5 MWe,
 • Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii słonecznej do 2MWe/MWth,
 • Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biomasy do 5 MWth.
 • Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wodnej do 5 MWe,
 • Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii geotermalnej do 2MWth,
 • Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biogazu do 1 MWe

Projekty wspierane w ramach Poddziałania 3.1.2 Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii

 • Budowa oraz przebudowa sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – projekty realizowane przez OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego) dotyczące sieci dystrybucyjnej o napięciu SN i nn (poniżej 110kV).

Intensywność wsparcia: do 55%

Terminy konkursów: prawdopodobny termin przypada na rok 2017

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Cele środowiskowe realizowane będą w ramach działań IV.1 Odnawialne źródła energii oraz IV.3 Ochrona powietrza

Projekty wspierane w ramach Działania IV.1 Odnawialne źródła energii

 • budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
 • budowa, przebudowa, lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki.

Intensywność wsparcia: do 55%

Termin: wsparcie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym

Beneficjenci: przedsiębiorstwa

Projekty wspierane w ramach Działania IV.3 Ochrona powietrza

 • budowa (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) pasywnych budynków użyteczności publicznej polegająca na projektach pilotażowych lub demonstracyjnych,
 • wymiana lub renowacja źródeł ciepła w celu zapewnienia komfortu termicznego w budynkach użyteczności publicznej, budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych (z zastrzeżeniem, że zakresem wsparcia nie są objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych oraz ogrzewania węglowego tj. piece i kotły węglowe),
 • budowa, przebudowa w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Wsparcie inwestycji dotyczącej oświetlenia publicznego możliwe będzie jedynie w powiązaniu z innym projektem, który zakłada realizację założeń CT 4: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.
 • budowa (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) pasywnych budynków użyteczności publicznej polegające na projektach pilotażowych lub demonstracyjnych,
 • wymiana lub renowacja źródeł ciepła, rozbudowa systemów zaopatrzenia w ciepło oraz doprowadzenie sieci ciepłowniczej do budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej celem wyeliminowania punktowych źródeł ciepła. Zakresem wsparcia nie są objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych realizowane na terenie ZIT oraz przedsięwzięcia w zakresie ogrzewania węglowego (piece i kotły węglowe),
 • budowa, przebudowa w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Wsparcie inwestycji dotyczącej oświetlenia publicznego możliwe będzie jedynie jako element innego, szerszego projektu infrastrukturalnego

Beneficjenci: przedsiębiorstwa

Termin konkursu: II-III kwartał 2016

Intensywność wsparcia: do 55%

Wypełnij poniższy formularz a w okresie 2 dni przedstawimy opcje finansowania inwestycji!

Zapraszamy do wypełnienia formularza, który zostanie następnie przeanalizowany przez naszych konsultantów:

Chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się z naszymi konsultantami!

Comments are closed.