Finanse na inwestycje

Konsultanci GRUPA SILESIA wspomagają przedsiębiorstwa w doborze optymalnego źródła finansowania bezzwrotnego inwestycji, jak również w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji (np. wniosek aplikacyjny, biznesplan, studium wykonalności, itd.).

Dobór optymalnego źródła finansowania zwrotnego inwestycji następuje spośród między innymi:

 • regionalnych programów operacyjnych,
 • krajowych programów operacyjnych (np. PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza Edukacja Rozwój),
 • europejskich programów pomocowych (np. Horizon 2020),
 • funduszy norweskich i EOG,
 • funduszy branżowych i innych (np. środki na finansowanie nauki z Narodowego Centrum Nauki).

Dodatkowo można byłoby tutaj również wymienić instrumenty mieszane jak np. pożyczki z umorzeniem, czy też subwencje odsetkowe. Szczegółowy opis tych instrumentów z powodu ich częściowo bezzwrotnego charakteru znajduje się jednakże w menu Finansowanie bezzwrotne.

Finansowanie inwestycji - schemat realizacji usługi

Konsultanci GRUPA SILESIA na każdym etapie aplikowania o wsparcie pomocowe z funduszy Unii Europejskiej lub innych świadczą kompleksowe i profesjonalne usługi doradcze. Nasze doświadczenie umożliwia identyfikację projektów z największym potencjałem na pozyskanie wsparcia pomocowego, przygotowanie Klienta do aplikowania o dotacje oraz rozliczenie projektu.
Poniżej prezentujemy proces aplikowania o wsparcie finansowe inwestycji.

Etap I - wstępny audit unijny

Wstępny audit unijny to bezpłatna analiza, której celem jest przekazanie Klientowi informacji o dostępnych źródłach finansowania, jak również szansach na uzyskanie wsparcia pomocowego.
Usługa obejmuje następujące elementy:

 • zapoznanie się konsultantów GRUPA SILESIA ze specyfiką Klienta (np. charakter prowadzonej działalności, status przedsiębiorstwa, lokalizacja, potencjał i doświadczenie)
 • analiza planów rozwojowych w kontekście zakresu planowanej inwestycji
 • identyfikacja optymalnych dla Klienta źródeł finansowania planowanej inwestycji oraz ewentualnych możliwości pozyskania wsparcia, wynikających z planów rozwojowych
 • ocena szans na uzyskanie wsparcia oraz przekazanie informacji o tym, w jaki sposób inwestycja mogłaby być zoptymalizowana, by zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia pomocowego

Pozytywny wynik auditu unijnego skutkuje złożeniem przez GRUPA SILESIA oferty na przygotowanie Klienta do aplikowania o wsparcie pomocowe.

Etap II - aplikowanie o dotację

Usługa aplikowania o środki pomocowe obejmuje następujące elementy:

 • opracowanie koncepcji projektu optymalnej dla Wnioskodawcy i pod kątem kryteriów oceny projektów
 • przygotowanie i dostarczenie Wniosku Aplikacyjnego, który obejmuje wniosek o dofinansowanie i załączniki (np. biznesplan, studium wykonalności)
 • monitorowanie procesu aplikacyjnego (proces aplikacyjny obejmuje etap oceny formalnej oraz merytorycznej dokumentacji aplikacyjnej) Wniosku złożonego przez Wnioskodawcę, w szczególności podejmowanie niezbędnych czynności umożliwiających uzupełnienie dokumentacji, jeżeli będzie to wymagane przez instytucję rozpatrującą wnioski aplikacyjne
 • doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie
 • w przypadku odrzucenia projektu podczas oceny doradztwo w zakresie przygotowania przez Zleceniodawcę środków odwoławczych

Etap III - realizacja i rozliczanie dotacji

Pozyskanie wsparcia dla inwestycji Klienta to sukces, który będzie pełny po zakończeniu inwestycji i pozytywnym jej rozliczeniu.

Usługa rozliczania dotacji obejmuje następujące elementy:

 • przygotowanie Klienta do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (wskazanie najważniejszych zapisów umowy o dofinansowanie oraz wytycznych dotyczących rozliczania projektów)
 • doradztwo podczas realizacji projektu
 • przygotowanie wniosków o płatność zaliczkową, pośrednią i ostateczną
 • monitoring wniosków o płatność podczas weryfikacji przez instytucję udzielającą wsparcia
 • opracowanie sprawozdań i raportów po realizacji i rozliczeniu projektu.

Podczas aplikowania o wsparcie pomocowe oraz rozliczania inwestycji rolą naszych konsultantów jest zapewnienie doradztwa, które ułatwi Klientowi przejście przez ten proces.

Comments are closed.