Finansowanie badań i innowacji

Konsultanci GRUPA SILESIA wspomagają przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania wsparcia finansowego bezzwrotnego i preferencyjnego na działalność badawczo-rozwojową oraz innowacje.

W zależności od specyfiki działalności Klienta, oferujemy wybór źródła finansowania spośród szerokiego spektrum dostępnych możliwości. Dodatkowo wspieramy przedsiębiorstwa w zakresie dostępu do specjalistycznych form doradztwa.

1. Instrumenty grantowe na finansowanie działalności badawczo - rozwojowej (B+R)

Przeznaczone głównie na finansowanie najbardziej ryzykownych faz (tzn. projekty B+R obejmujące rozwój idei, B+R, prototyp, instalację pilotażową, wdrożenie wyników własnego B+R/własnej technologii). Maksymalna intensywność wsparcia wynosi od 40% dla wdrażania własnej lub nabytej technologii o wysokim ryzyku, przez 60% przy pracach rozwojowych, do nawet 80% dla badań przemysłowych

2. Ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców prowadzących prace B+R (odliczenie części kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów).

3. Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka

Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, które wspierają kapitałem przedsiębiorstwa prowadzące badania i wprowadzające innowacje, jak również niezbędną wiedzą w zakresie zarządzania. Wsparcie udzielane jest w sposób kombinowany - poprzez mechanizmy współpracy sfery publicznej i prywatnej. Konsultanci GRUPA SILESIA planują ścieżkę rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o dostępne możliwości pozyskania kapitału, w tym pomoc w ramach inkubatorów przedsiębiorczości, pożyczki i gwarancje udzielane syndykatom inwestorów kapitałowych zainteresowanych wsparciem danego przedsiębiorstwa, wsparcie dla przedsiębiorstwa oferowane przez fundusze kapitałowe wspólnie z Krajowym Funduszem Kapitałowym, jak równie wsparcie realizowane.

4. Wsparcie dla przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu i możliwości uzyskania wysokiej wartości dodanej dla polskiej gospodarki

Instrument wsparcia bezzwrotnego dla przedsiębiorstw zamierzających wdrożyć technologię o światowym poziomie innowacyjności, o odpowiedniej wartości, które prowadzą badania przemysłowe lub prac rozwojowe o określonej wartości nakładów w stosunku do inwestycji.

5. Wsparcie przedsiębiorców do korzystania z instrumentów programów międzynarodowych

Instrument wsparcia doradczego dla przedsiębiorstw zainteresowanych uczestnictwem w programach zagranicznych takich jak COSME, Horyzont 2020, programy Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, ONZ.

**6. Wsparcie dla przedsiębiorstw rozwijających nowej koncepcje biznesowe w wiedzochłonnych usługach biznesowych **

Wsparcie udzielane jest obecnie w ramach projektów pilotażowych. Obejmuje ono wsparcie innowacji w zakresie usług na:

 • nowe koncepcje świadczenia usług i modele biznesowe oraz B+R,
 • rozwój i internacjonalizację firm usługowych (wsparcie eksportu, bezpośredniego wejścia na rynki zagraniczne oraz marketingu zagranicznego),
 • zaangażowanie klientów w proces tworzenie nowej usługi,
 • testowanie i upowszechnianie innowacji w usługach.

7. Wsparcie dla przedsiębiorstw wdrażających technologie środowiskowe

Wsparcie dla przedsiębiorstw wdrażających technologie środowiskowe w zakresie:

 • weryfikacji technologii środowiskowych,
 • wsparcie projektów B+R w zakresie tworzenia i wdrażania technologii środowiskowych,
 • wsparcie upowszechniania technologii środowiskowych ze znaczącym efekcie ekologicznym i potencjale do zwiększenia efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw,
 • zwiększanie wiarygodności rynku oraz stymulowania popytu na produkty wytworzone zgodnie z zasadami zrównoważonej produkcji
 • wsparcie dla przedsiębiorstw z obszaru innowacji społecznych.

8. Preferencyjne instrumenty wsparcia finansowego

W obszarze wsparcia na badania i innowacje można również skorzystać z szeregu instrumentów finansowych o charakterze preferencyjnym:

 • kredyty i pożyczki preferencyjne,
 • poręczenia, gwarancje.

Konsultanci GRUPA SILESIA dobierają dla Klienta optymalną ścieżkę pozyskania finansowania bezzwrotnego oraz preferencyjnego, dzięki czemu możliwe jest sfinansowanie badań i rozwoju, jak również innowacji, w tym innowacji środowiskowych (eko-innowacji) oraz społecznych.


Finansowanie badań i innowacji - schemat realizacji usługi

Pozyskanie kapitału finansowego bezzwrotnego i preferencyjnego na działalność badawczo-rozwojową oraz innowacje jest zadaniem złożonym, wymagającym współpracy zarówno Konsultantów GRUPA SILESIA specjalizujących się w obszarze analityki finansowej, jak również ekspertów ds. oceny innowacji.

Procedura doboru optymalnego źródła finansowania inwestycji obejmuje następujące etapy:

Etap I - wstępny audit

Wstępny audit umożliwia:

 • zapoznanie się konsultantów GRUPA SILESIA ze specyfiką Klienta, a szczególnie obszarem badań i rozwoju i/lub planowanej do wdrożenia innowacji,
 • określenie wartości oraz rodzaju inwestycji,
 • identyfikację optymalnych dla Klienta parametrów źródła finansowania.

Konsultanci GRUPA SILESIA realizują audit wstępny zarówno w kontekście potrzeb kapitałowych Klienta, ale również potrzeb w zakresie specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

Etap II - dopasowanie i rekomendacja źródeł finansowania

Etap drugi doradztwa w zakresie pozyskania kapitału finansowego bezzwrotnego i preferencyjnego na działalność badawczo-rozwojową oraz innowacje polega na dopasowaniu dostępnych możliwości oferowanych przez sferę publiczną oraz prywatną do specyfiki oraz potrzeb Klienta.

Konsultanci GRUPA SILESIA oferują doradztwo w zakresie doboru optymalnego źródła finansowania badań i rozwoju oraz innowacji z kilkunastu różnych źródeł krajowych oraz międzynarodowych.

Comments are closed.