Zakres świadczonych usług

Konsultanci GRUPA SILESIA świadczą wszechstronne i profesjonalne usługi środowiskowe w zakresie:

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

- Raport Oddziaływania na Środowisko
- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
- Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
- Ocena oddziaływania na obszary NATURA 2000

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

- Wniosek o pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza
- Zgłoszenie w zakresie emisji gazów i pyłów
- Raporty KOBIZE

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

- Operat wonodprawny na pobór wód
- Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków
- Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych (studni, wylotów kanalizacji oraz przekroczenia cieków urządzeniami liniowymi)
- Dobór oczyszczalni ścieków lub separatorów substancji ropopochodnych i inne

GOSPODARKA ODPADAMI

- Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
- Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów
- Sprawozdania dot. ilości wytworzonych odpadów
- Sprawozdania dot. ilości opakowań wprowadzonych na rynek krajowy (OPAK1, OPAK2, OPAK 3)

INWENTARYZACJA I WALORYZACJA PRZYRODNICZA

- Inwentaryzacja drzew i krzewów
- Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych
- Waloryzacja zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych
- Monitoring przyrodniczy
- Programy ochrony obszarów Natura 2000

CERTYFIKAT/AUDYT ENERGETYCZNY

- Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków i lokali (certyfikat energetyczny)
- Projektowana charakterystyka energetyczna obiektów budowlanych (do wniosków o wydanie pozwolenia na budowę)
- Audyt energetyczny do wniosków o przyznanie dotacji lub kredytu dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych np. z funduszy NFOŚiGW lub Banku Gospodarstwa Krajowego ( Premia Termomodernizacyjna lub Premia Remontowa)

DORADZTWO i SPRAWOZDAWCZOŚĆ

- Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska
- Sprawozdania w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (KOBIZE),
- Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej wraz z naliczeniem tej opłaty
- Zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
- Zaświadczenie potwierdzające recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz inne niż recykling procesy odzysku
- Roczne sprawozdanie zawierające informacje o masie pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu

Comments are closed.