Polityka prywatności

Niniejszy dokument precyzuje zasady Polityki prywatności/ wykorzystywania cookies w witrynie www.grupasilesia.pl prowadzonej przez GRUPA SILESIA Konsulting sp. z o.o.
Administrator danych osobowych:
GRUPA SILESIA Konsulting sp. z o.o., ul. Brody 79, 43-450 Ustroń, NIP 5482698532, REGON 380502916. Podmiot wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000736443.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności/cookies prosimy kontaktować się z Administratorem:
pocztą tradycyjną pod adresem GRUPA SILESIA Konsulting sp. z o.o., ul. Brody 79, 43-450 Ustroń
za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]
formularza kontaktowego, który możesz znaleźć pod adresem https://grupasilesia.pl/contacts/ , numerem telefonu +48 32 720 6996

Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych witryny są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: RODO.
Definicje
1.Administrator Danych Osobowych – GRUPA SILESIA Konsulting sp. z o.o., ul. Brody 79, 43-450 Ustroń.
2.Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
3.Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
4.RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5.witryna – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.grupasilesia.pl
6.Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
2. Przetwarzane dane
1.W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym celem kontaktu handlowego a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie przy wykorzystaniu plików cookies.
3. Cele i zakres oraz podstawy prawne przetwarzania danych
Korzystanie z witryny www.grupasilesia.pl
1.Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje
gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:
1.w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w
Serwisie, w tym udostępniania formularzy kontaktowych (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy.
Formularz kontaktowy
1.Administrator zapewnia możliwość kontaktu przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych.
Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
2.Dane osobowe są przetwarzane:
1.w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
4. Marketing
1.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych:
2.wysyłaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (np. newsletter);
3.prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
4.W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie (automatyczne przetwarzanie danych pod kątem oceny wybranych czynników dotyczących osób
fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań).

5. Pliki cookies i podobne technologie
1.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
8. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

6. Okres przetwarzania danych osobowych
1.Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
2.Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
7. Prawa osoby, której dotyczą dane
1.Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
2.Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie
Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane planowanym terminie ich usunięcia;
3.Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
4.Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator ma możliwość uzupełnienia danych lub ich korekty;
5.Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już
niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
6.Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
7.Prawo do przenoszenia danych –osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
8.Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w
każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych;
9.Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
10.Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
11.Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
1.w formie pisemnej na adres: GRUPA SILESIA Konsulting sp. z o.o., ul. Brody 79, 43-450 Ustroń
2.drogą e-mailową na adres: [email protected]
Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
10. Odbiorcy danych
1.W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak, prawne oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.
2.Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie

GRUPA SILESIA Konsulting sp. z o.o. NIP 5482698532, KRS 00007364434
A. Brody 79, 43-450 Ustroń

e-mail: [email protected]

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. I Polityka prywatności / cookies