Biznes plany

Cel bez planu jest tylko życzeniem. (Antoine de Saint-Exupéry)

Przez bycie nieprzygotowanym, przygotowujesz się do porażki. (Benjamin Franklin)

Konsultanci GRUPY SILESIA to uznani eksperci w dziedzinie organizacji i zarządzania, marketingu, logistyki oraz finansów i prawa. Taki skład gwarantuje profesjonalizm biznes planu w każdym jego aspekcie.

Wierzymy, że nasz profesjonalne podejście do opracowania biznes planów powinno dla Klienta być tożsame nie tylko z poprawnie przygotowanym formalnie i merytorycznie dokumentem w postaci gotowego biznes planu, ale również umożliwiać weryfikację pomysłu biznesowego - pragniemy, by nasze doświadczenie pozwoliło na rzetelną ocenę szans powodzenia przedsięwzięcia biznesowego.

Nasi Konsultanci opracowują biznes plany zarówno dla nowych przedsięwzięć organizacji już działających, jak i dla przedsiębiorstw, które znajdują się w procesie powstawania.

Przygotowujemy biznes plany między innymi celem:

 • założenia nowego podmiotu gospodarczego,
 • pozyskania źródeł kapitału (np. finansowanie zwrotne w postaci kredytów bankowych i pożyczek; finansowania bezzwrotnego w formie środków Unii Europejskiej; czy też kapitału pochodzącego od indywidualnych inwestorów lub ich grup),
 • wprowadzenia nowego produktu/technologii/usług,
 • komercjalizacji osiągnięć naukowych (tutaj współpracujemy z organizacjami akademickimi i studenckimi, co pozwala nam pomagać studentom oraz doktorantom w przygotowaniu i analizie projektów,
 • realizacji restrukturyzacji istniejącego przedsiębiorstwa.

Konsultanci GRUPA SILESIA świadczą dodatkowo usługi auditorskie, polegające na ocenie lub uaktualnieniu opracowanych wcześniej biznes planów.

Opracowany przez Konsultantów GRUPA SILESIA biznes plan jest dostosowany do celów i potrzeb Klienta, przedstawia założenia biznesowe przedsięwzięcia, jak również prognozy związane z danym przedsięwzięciem w określonym horyzoncie czasu.


Przygotowanie biznes planu - schemat postępowania

Przygotowując biznes plan bądź analizę przedsięwzięcia inwestycyjnego postępujemy zgodnie z wypracowanymi procedurami w zakresie świadczenia tego rodzaju usług.

Etap I - wstępny

Po zasygnalizowaniu przez Klienta potrzeby opracowania biznes planu (planu przedsięwzięcia) przystępujemy do zebrania informacji na temat celu opracowania biznes planu i potrzeb Klienta, w tym ewentualnych specyficznych wytycznych, którym powinna odpowiadać dokumentacja. Efektem realizacji tego etapu jest oferta w zakresie opracowania biznes planu precyzyjnie dopasowania do potrzeb i preferencji Klienta, jak również podporządkowana celowi przygotowania biznesplanu.

Etap II - przygotowawczy

Akceptacja przez Klienta oferty w zakresie opracowania biznes planu skutkuje przystąpieniem wyznaczonych do zlecenia Konsultantów GRUPY SILESIA do etapu drugiego, w którym następuje szczegółowa analiza sytuacji przedsiębiorstwa (finansowa, rynkowa, konkurencyjna), w tym zebranie istotnych informacji od Zarządzających przedsiębiorstwem. W oparciu o opracowane i pozyskane w ramach tego etapu dane następuje rozpoczęcie etapu trzeciego.

Etap III - opracowanie biznes planu

W tym etapie następuje opracowanie biznesplanu. W zależności od potrzeb Klienta oraz celu opracowania biznes planu obejmuje takie elementy jak:

 1. Opis przedsięwzięcia (inicjator przedsięwzięcia, cel przedsięwzięcia, uzasadnienie realizacji, przewidywany okres funkcjonowania przedsięwzięcia, forma prawna przedsiębiorstwa),
 2. Plan marketingowy (analiza produktów/usług, analiza rynku, elementy marketingu-mix - polityka cenowa, dystrybucja, promocja),
 3. Plan techniczno – organizacyjny przedsięwzięcia (lokalizacja przedsięwzięcia, opis techniczny przedsięwzięcia, wykorzystywane technologie, plan ilościowy produkcji, źródła zaopatrzenia, nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe, źródła finansowania, harmonogram realizacji przedsięwzięcia, plan organizacyjny, struktura organizacyjna, struktura zatrudnienia, polityka płacowa),
 4. Plan finansowy przedsięwzięcia (podstawowe założenia planu finansowego przedsięwzięcia, prognoza rachunku zysków i strat oraz bilansu, próg rentowności, analiza wrażliwości wyniku finansowego na zmianę przychodów ze sprzedaży (cen sprzedaży) i kosztów,
 5. Zagrożenia związane z realizacją przedsięwzięcia (słabe i mocne strony przedsięwzięcia; szanse i zagrożenia).
 6. Opracowanie rekomendacji dotyczących analizowanego przedsięwzięcia.

Naszym celem jest rzetelna weryfikacja pomysłu biznesowego i jednocześnie przygotowanie dokumentu, który odpowie na wszystkie pytania oceniających lub weryfikujących przedsięwzięcie inwestycyjne.

Comments are closed.