Blog

Dotacje na innowacje w ramach Działania 3.2 RPO Województwa Śląskiego

Kolejny nabór w ramach Działania 3.2 RPO Województwa Śląskiego jest planowany na październik 2019 roku. Wsparcie przeznaczone na przedsięwzięcia przyczyniające się do zwiększonego zastosowania innowacji w MŚP. Celem dofinansowania jest wsparcie wdrożeń innowacji w przedsiębiorstwach. Dofinansowanie może pokryć do 45% kosztów kwalifikowanych netto. Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie opinii o innowacyjności planowanej do…
Więcej...

Design dla przedsiębiorców

Nabór wniosków w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Wnioski można składać od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r. składać można wnioski o dofinsowanie w ramach poddziałań 2.3.5 Design dla przedsiębiorców. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań 1) uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu…
Więcej...

Fundusze Norweskie

RUSZA III EDYCJA FUNDUSZY NORWESKICH I EOG Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom członkowskim UE. Za ich wdrażanie w Polsce odpowiada Ministerstwo Rozwoju. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami. Głównym celem…
Więcej...

Porównanie RPO Śląskie 1.2 i NCBR 1.1.1

Nabór wniosków w ramach działań: 1.RPO Śląskie 1.2 Termin, od którego można składać wnioski – 14.11.2018 r. (od godz. 12:00) Termin, do którego można składać wnioski – 15.01.2019 r. (do godz. 12:00) Wnioski można składać w ramach: Typ 1 :Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej. Do wsparcia będą kwalifikowały…
Więcej...

Działanie 1.1.1 – koszty analizy przedwdrożeniowej

Prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis dostępne są wyłącznie dla przedsiębiorców. Suma kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na usługi doradcze dla MŚP nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Katalog kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych: Na koszty kwalifikowalne prac przedwdrożeniowych finansowanych w…
Więcej...

Badanie Stanu Techniki

Stan techniki to pojęcie opisane w ustawie Prawo Własności Przemysłowej (art. 25 ust. 2 i ust. 3), wg. ustawy wynalazek uznaje się za nowy tylko w przypadku gdy nie jest on częścią obecnego stanu techniki. Wymóg ten dokładniej opisano w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie gdzie stwierdzono, że Wnioskodawca ma przedstawić analizę, w której udowodni,…
Więcej...