Porównanie RPO Śląskie 1.2 i NCBR 1.1.1

Nabór wniosków w ramach działań:

1.RPO Śląskie 1.2

Termin, od którego można składać wnioski – 14.11.2018 r. (od godz. 12:00)
Termin, do którego można składać wnioski – 15.01.2019 r. (do godz. 12:00)

Wnioski można składać w ramach:

Typ 1 :Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej. Do wsparcia będą kwalifikowały się wówczas projekty, w ramach których Wnioskodawcy utworzą/rozbudują/zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu przez nich prac B+R.
Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się
w cele szczegółowe 1 typu projektu Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej lub 2 typu projektu Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach realizowanych w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka.

Typ 2: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Do wsparcia będą kwalifikowały się wówczas projekty, w ramach których Wnioskodawcy prowadzić będą badania przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno - rozwojowe. W ramach tego typu projektu możliwym jest również uzyskanie wsparcia na komponent wdrożeniowy, czyli na koszty kwalifikowalne prowadzące do wdrożenia wyników prac B+R. Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach jest wzrost innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R zwieńczone ich komercjalizacją, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.

Minimalna kwota dofinansowania, o którą musi ubiegać się Wnioskodawca wynosi 100 000,00 PLN. Wartość ta jest obowiązująca wyłącznie na etapie aplikowania.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi odpowiednio:
a) dla 1 typu projektu – 10 000 000,00 PLN,
b) dla 2 typu projektu – 10 000 000,00 PLN.

2. Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP

Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Termin, od którego można składać wnioski od 03.09.2018r. do 01.10.2018r. oraz 01.11.2018r. – 30.11.2018r.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 85, 86 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).
Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dofinansowanie udzielone na:
1) badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe stanowi pomoc publiczną, o której mowa w rozdziale 2 rozporządzenia MNiSW5 (§ 11 – § 15);
2) prace przedwdrożeniowe stanowi:
a) pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, o której mowa w rozdziale 9 rozporządzenia MNiSW (dalej: „pomoc de minimis”) lub b) pomoc publiczną dla MŚP na pokrycie kosztów usług doradczych, o której mowa w rozdziale 8 rozporządzenia MNiSW (dalej: „usługi doradcze dla MŚP”).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:
1) 5 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
2) 10 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum przedsiębiorstw.

Comments are closed.