Obsługa instytucji

Podmioty samorządowe i centralne, w tym województwa, powiaty i gminy są zobowiązane do opracowywania szeregu projektów i programów o charakterze strategicznym. Nadrzędną zasadą podczas przygotowywania takich dokumentacji jest zasada trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Konsultanci GRUPA SILESIA służą pomocą instytucjom i samorządom przy opracowywaniu analiz o charakterze planistycznym lub strategicznym. Oferujemy wykonanie takich dokumentacji jak:

  • Program Ochrony Środowiska (POŚ) i aktualizacje POŚ
  • Plan Gospodarki Odpadami (PGO) i aktualizacje PGO
  • Sprawozdania i raporty z wykonania POŚ i PGO
  • Programy Ograniczenia Niskiej Emisji
  • Programy usuwania wyrobów zawierających azbest
  • Opracowanie ekofizjograficzne jako element planowania przestrzennego
  • Prognoza oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, strategi rozwoju gmin i powiatów i innych dokumentów strategicznych.

Przygotowane opracowania stanowią rzetelną podstawę do przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Ponadto uczestniczymy w procesie uzgadniania dokumentacji m.in. z RDOŚ oraz w procesie konsultacji społecznych na etapie przygotowywania i wdrażania projektów.
Prowadzimy także szkolenia z zakresu analiz środowiskowych, prognoz oddziaływania oraz administracyjnych podstaw procesów oraz praktycznej realizacji zapisów ustaw i rozporządzeń z zakresu OOŚ.

Comments are closed.