Analizy finansowe

GRUPA SILESIA świadczy usługi w zakresie opracowania analiz ekonomiczno-finansowych, które dostarczają kluczowych informacji finansowych wykorzystywanych w procesie zarządzania operacyjnego oraz strategicznego.

Nasza oferta obejmuje:

  • analiza finansowa - rodzaj analizy, której celem jest między innymi ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej inwestycji, czy weryfikację trwałości finansowej. Analiza finansowa obejmuje sytuację majątkową i finansową, identyfikację wzrostu i pozycji finansowej przedsiębiorstwa, określenie wyniku finansowego oraz rentowności. Analiza finansowa w części wskaźnikowej dostarcza takich wskaźników jak wskaźniki płynności finansowej, poziomu zadłużenia, wskaźniki związane z wynikiem finansowym (np. rentowności sprzedaży, rentowności majątku, rentowności kapitału własnego, pokrycia straty), wskaźniki sprawności działania na rynku (płynnościowe, aktywności, rotacji majątku, gospodarowania zasobami).
  • analiza ekonomiczna - rodzaj analizy, która posługuje się wartościami ekonomicznymi, czyli odzwierciedlającymi wartości, jakie społeczeństwo byłoby gotowe zapłacić za określone dobro lub usługę. Dzięki analizie ekonomicznej możliwa jest wycena zidentyfikowanych czynników zgodnie z ich wartością użytkową lub kosztem alternatywnym dla społeczeństwa. Analiza ekonomiczna umożliwia skorygowanie wyników analizy finansowej o takie czynniki jak na przykład efekty podatkowe, odchylenia cenowe, efekty zewnętrzne. W części opracowań analiza ekonomiczna obejmuje również analizę kosztów i korzyści (ang. Cost-Benefit Analysis - CBA).

Opracowane analizy opatrzone są komentarzami oraz opisami, dzięki czemu stanowią cenne źródło informacji niezależnie od zaawansowania wiedzy finansowej.


GRUPA SILESIA opracowuje analizy ekonomiczno-finansowe głównie dla przedsiębiorców między innymi dla celów:

  • optymalizacji/restrukturyzacji działalności przedsiębiorstwa,
  • pozyskania środków finansowania zwrotnego (kredyty, pożyczki itd.) lub bezzwrotnego (środki unijne).

Podstawą realizacji każdego zlecenia jest precyzyjne rozpoznanie sytuacji Klienta, jak również identyfikacja celu przygotowania analiz ekonomiczno - finansowych.

Analizy finansowe obejmują takie elementy jak: - historia spółki i jej wpływ na bieżącą działalność - analiza kapitałów, prowadzonej działalności (struktura produkcji i sprzedaży) - pozycja konkurencyjna spółki na rynku, - strukturalna i dynamiczna analiza bilansu, - analiza rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych (cash flow), - analiza płynności, rotacji zapasów / należności / zadłużenia - analiza dynamiki środków trwałych.

Konsultanci GRUPA SILESIA oferują doradztwo w zakresie doboru optymalnego produktu bankowego z oferty kilkunastu krajowych banków.

Comments are closed.