Studium wykonalności przedsięwzięć

GRUPA SILESIA świadczy usługi w zakresie przygotowania studium wykonalności przedsięwzięć. W porównaniu do dokumentu jakim jest biznes plan studium wykonalności obejmuje dodatkowo zakres związany z analizą techniczną przedsięwzięcia. Studium wykonalności jest niezbędne dla inwestycji infrastrukturalnych sektora publicznego (w tym inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) lub też inwestycji realizowanych w formule tzw. project finance.

Studium wykonalności ma na celu:

 • sprecyzowanie potrzeb odbiorców projektu,
 • wybór optymalnej opcji/wariantu realizacji projektu,
 • określenie zakresu przedsięwzięcia wraz z jego parametrami podstawowymi,
 • przeprowadzenie szacunku nakładów inwestycyjnych, harmonogramu realizacji i finansowania,
 • inwestycji oraz źródeł jej finansowania,
 • analizę zasadności realizacji projektu w kontekście potrzeby grupy docelowej.

Zatem prawdziwe jest stwierdzenie, że analizy wstępne realizowane w ramach studium wykonalności pozwalają na ocenę zasadności realizacji inwestycji, możliwości jej przeprowadzenia i późniejszej eksploatacji oraz wybór najlepszej opcji inwestycyjnej.

Nasza oferta obejmuje między innymi przygotowanie:

 • Studium Przedinwestycyjnego (Pre-Feasibility Study);
 • Studium Wykonalności Projektu (Feasiblity Study).

Opracowany przez Konsultantów GRUPA SILESIA biznes plan jest dostosowany do celów i potrzeb Klienta, przedstawia założenia biznesowe przedsięwzięcia, jak również prognozy związane z danym przedsięwzięciem w określonym horyzoncie czasu.


Studium wykonalności przedsięwzięć - schemat postępowania

Przygotowując studium wykonalności przedsięwzięcia postępujemy zgodnie z wypracowanymi procedurami w zakresie świadczenia tego rodzaju usług.

Etap I - wstępny

Po zasygnalizowaniu przez Klienta potrzeby opracowania studium wykonalności przystępujemy do zebrania informacji na temat celu jego opracowania i potrzeb Klienta, w tym ewentualnych specyficznych wytycznych, którym powinna odpowiadać dokumentacja (zakres studium wykonalności może się różnić się w zależności od rodzaju inwestycji). Efektem realizacji tego etapu jest oferta w zakresie opracowania wstępnego studium wykonalności / studium wykonalności dostosowana do wymagań Klienta.

Etap II - przygotowawczy

Zaakceptowanie przez Klienta oferty handlowej w zakresie opracowania wstępnego studium wykonalności / studium wykonalności skutkuje przystąpieniem wyznaczonych do zlecenia Konsultantów GRUPY SILESIA do etapu drugiego, w którym następuje gromadzenie i analiza danych szczegółowych dotyczących studium wykonalności inwestycji. W oparciu o opracowane i pozyskane w ramach tego etapu dane następuje rozpoczęcie etapu trzeciego.

Etap III - opracowanie studium wykonalności

W tym etapie następuje opracowanie studium wykonalności. W zależności od potrzeb Klienta oraz celu opracowania studium wykonalności przedsięwzięcia obejmuje takie elementy jak:

 1. Informacja o wnioskodawcy.
 2. Przedmiot studium wykonalności.
 3. Opis projektu.
 4. Opis istniejącego systemu.
 5. Analiza popytu.
 6. Definiowanie ostatecznego zakresu przedsięwzięcia sektora.
 7. Analiza opcji technicznych.
 8. Analiza oddziaływania na środowisko.
 9. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu.
 10. Plan finansowania przedsięwzięcia
 11. Analiza finansowa
 12. Analiza społeczno-ekonomiczna
 13. Analiza ryzyka i wrażliwości.

 

Comments are closed.