Dotacje na badania i rozwój B+R dla całego kraju

Dotacje na badania i rozwój B+R w ramach programów dostępnych dla podmiotów ze wszystkich województw

Jednym z najważniejszych kierunków nowej perspektywy finansowania z funduszy Unii Europejskiej są inwestycje w obszarze badań i rozwoju (B+R) oraz innowacji.

W zależności od programu wspierane mogę być różne rodzaje projektów:

 • prace badawcze i rozwojowe (aż do stworzenia prototypu czy wersji demonstracyjnej) realizowane przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi,
 • projekty obejmujące wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników prac B+R,
 • projekty związane z rozpoczęciem działalności B+R poprzez utworzenie (lub rozbudowę) Działu B+R w przedsiębiorstwie.

Fundusze na działalność B+R dla przedsiębiorców będą dostępne m.in. w ramach:

 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek; poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa tzw. szybka ścieżka; poddziałanie nr 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej i wiele innych dedykowanych na przykład określonemu sektorowi jak Woodinn, Gameinn, Innochem)
 • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) (małopolskie - podziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw; mazowieckie - działanie 3.3 Innowacje w MŚP; świętokrzyskie - działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości; łódzkie - podziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP; śląskie - działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach; wielkopolskie - działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski; dolnośląskie - podziałanie 1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R; podkarpackie - poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie)
 • środków krajowych.

Realizacja inwestycji związanej z badaniami i rozwojem może być wsparta z funduszy Unii Europejskiej w zakresie szerokiego zakresu kosztów. Rodzaje kwalifikowanych do dofinansowania kosztów w projektach B+R:

 • wynagrodzenia pracowników delegowanych do prac B+R (różne formy współpracy)
 • realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych np. przez uczelnie i instytuty
 • zakup wyników badań z jednostek naukowych
 • tworzenie prototypów, opracowywanie nowych technologii i produktów
 • stworzenie instalacji demonstracyjnych (pilotażowych)
 • ochronę własności przemysłowej
 • komercjalizację wyników badań
 • pokrycie kosztów wynajmu, amortyzacji lub zakupu maszyn, aparatury oraz sprzętu badawczego (infrastruktura B+R)
 • utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie
 • pokrycie operacyjnych kosztów przedsiębiorstwa związanych z realizowanym projektem B+R (oddelegowani pracownicy do zarządzania projektem, koszty utrzymania linii technologicznych, zakupu surowców i materiałów, pomieszczenia projektowe).

Dotacje na projekty B+R mogą sięgać 80% i w części programów mogą być udzielone na zasadzie zaliczek.

Chcesz zrealizować projekt badawczo - rozwojowy? Skorzystaj z naszego doświadczenia i wysokiej skuteczności. Z Klientami w procesie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej współpracujemy zgodnie ze skuteczną procedurą.

Etap I - wstępny audit unijny

Wstępny audit unijny to bezpłatna analiza, której celem jest przekazanie Klientowi informacji
o dostępnych źródłach finansowania, jak również szansach na uzyskanie wsparcia
pomocowego.
Usługa obejmuje następujące elementy:

 • zapoznanie się konsultantów GRUPA SILESIA ze specyfiką Klienta (np. charakter prowadzonej działalności, status przedsiębiorstwa, lokalizacja, potencjał i doświadczenie)
 • analiza planów rozwojowych w kontekście zakresu planowanej inwestycji
 • identyfikacja optymalnych dla Klienta źródeł finansowania planowanej inwestycji oraz ewentualnych możliwości pozyskania wsparcia, wynikających z planów rozwojowych
 • ocena szans na uzyskanie wsparcia oraz przekazanie informacji o tym, w jaki sposób inwestycja mogłaby być zoptymalizowana, by zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia pomocowego.

Pozytywny wynik auditu unijnego skutkuje złożeniem przez GRUPA SILESIA oferty na przygotowanie Klienta do aplikowania o wsparcie pomocowe.

Etap II - aplikowanie o dotację

Usługa aplikowania o środki pomocowe obejmuje następujące elementy:

 • opracowanie koncepcji projektu optymalnej dla Wnioskodawcy i pod kątem kryteriów oceny projektów
 • przygotowanie i dostarczenie Wniosku Aplikacyjnego, który obejmuje wniosek o dofinansowanie i załączniki (np. biznesplan, studium wykonalności)
 • monitorowanie procesu aplikacyjnego (proces aplikacyjny obejmuje etap oceny formalnej oraz merytorycznej dokumentacji aplikacyjnej; przygotowanie do panelu ekspertów) Wniosku złożonego przez Wnioskodawcę, w szczególności podejmowanie niezbędnych czynności umożliwiających uzupełnienie dokumentacji, jeżeli będzie to wymagane przez instytucję rozpatrującą wnioski aplikacyjne
 • doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie

Etap III - realizacja i rozliczanie dotacji

Pozyskanie wsparcia dla inwestycji Klienta to sukces, który będzie pełny po zakończeniu
inwestycji i pozytywnym jej rozliczeniu. Usługa rozliczania dotacji obejmuje następujące elementy:

 • przygotowanie Klienta do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (wskazanie najważniejszych zapisów umowy o dofinansowanie oraz wytycznych dotyczących rozliczania projektów)
 • doradztwo podczas realizacji projektu
 • przygotowanie wniosków o płatność zaliczkową, pośrednią i ostateczną
 • monitoring wniosków o płatność podczas weryfikacji przez instytucję udzielającą wsparcia
 • opracowanie sprawozdań i raportów po realizacji i rozliczeniu projektu.

Podczas aplikowania o wsparcie pomocowe oraz rozliczania inwestycji rolą naszych
konsultantów jest zapewnienie doradztwa, które sprawi, że proces ten będzie skuteczny oraz bezpieczny dla Klienta.

Trwają pierwsze nabory na projekty badawczo - rozwojowe - nie przegap szansy na rozwój swojego przedsiębiorstwa!

Wypełnij poniższy formularz a w okresie 2 dni przedstawimy opcje finansowania inwestycji!

Zapraszamy do wypełnienia formularza, który zostanie następnie przeanalizowany przez naszych konsultantów:

Chcesz dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z naszymi konsultantami!

Comments are closed.