System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i uzyskanie certyfikatu zgodności z normą PN-N-18001:2004 to cel wielu renomowanych organizacji.

Norma ISO 18001 to norma, która ma wspomagać zarządzanie działaniami, mającymi na cel poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, jak również innych osób, które przebywają na terenie przedsiębiorstwa.

Wdrożenie normy ISO 18001 przyczynia się do osiągnięcia następujących korzyści:

  • spełnienie wymagań prawnych w zakresie BHP,
  • kompleksowe ujęcie kwestii BHP w przedsiębiorstwie poprzez analizę w ramach normy 20 obszarów,a m.in. środki indywidualnej ochrony, monitoring wypadków, higiena pracy i ochrona zdrowia, szkolenia kadry kierowniczej, plany na wypadek awarii, kontrola wewnątrz firmy itd.
  • poprawa warunków pracy, wydajności i jakości pracy,
  • zapobieganie wypadkom przy pracy oraz minimalizowanie przypadków chorób zawodowych,
  • zmniejszenie absencji chorobowej pracowników,
  • ciągłe doskonalenie działań w zakresie BHP.

Wymienione wyżej korzyści z wdrożenia normy ISO 1800 sprowadzają się w efekcie do znaczącego podniesienia pozycji konkurencyjnej organizacji, w tym wymiernych korzyści wizerunkowych (np. opinia pracowników o pracodawcy).

Wdrożenia normy ISO 1800 (oraz OHSAS) realizowane przez Konsultantów GRUPA SILESIA są zawsze wysoko oceniane przez jednostki certyfikujące - możemy się pochwalić 100% skutecznością w procesie certyfikacji. Gwarantujemy realizację audytu certyfikującego przez renomowaną jednostkę certyfikującą. Jesteśmy konkurencyjni cenowo oraz posiadamy doskonałe referencje z wielu renomowanych organizacji.


System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - zarys procedury

Poniżej przedstawiamy zarys procedury wdrożenia wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą ISO 18001.

Etap 0 - audit zerowy

Pierwszym krokiem umożliwiającym przygotowanie Klientowi oferty w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania BHP zgodnie z normą PN-N-18001:2004 jest przeprowadzenie auditu zerowego. Audit zerowy polega na zapoznaniu się ze specyfiką firmy, ocenie posiadanej przez Klienta dokumentacji w kontekście wymagań normy ISO 18001, zapoznanie się z ewentualnymi obszarami problemowymi, jak również doprecyzowanie harmonogramu wdrożenia oraz jego kosztu w stosunku do wstępnie złożonej oferty cenowej.

Etap 1 - Przeszkolenie Auditora Wewnętrznego

W etapie pierwszym wdrożenia następuje Przeszkolenie Auditorów Wewnętrznych (potwierdzone certyfikatem) z zakresu wymagań przedmiotowej normy zgodnie z autorskim programem szkolenia opracowanym przez Konsultantów GRUPA SILESIA. Szkolenie ma również charakter warsztatowy. Dodatkowo realizowane jest na wstępnie ogólne szkolenie z zakresu normy dla kierownictwa. Następnie powoływany zostaje Pełnomocnik ds. BHP.

Etap 2 - Przeszkolenie Pełnomocnika ds. BHP

W etapie drugim następuje przeszkolenie (potwierdzone certyfikatem) pracownika Klienta powołanego do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. BHP zgodnie z autorskim programem szkolenia opracowanym przez Konsultantów GRUPA SILESIA. Szkolenie ma również charakter warsztatowy.

Etap 3 - Opracowanie dokumentacji SZBHP

Konsultanci GRUPA SILESIA w Etapie nr 3:
dokonują identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego
uzgadniają politykę BHP
opracowują dokumentację systemową zgodną z wymaganiami przedmiotowej normy Aktywny udział oddelegowanych pracowników Klienta w procesie tworzenia procedur i instrukcji Systemu Zarządzania BHP, umożliwia dostosowanie dokumentacji systemowej do specyfiki organizacji.

Etap 4 - Nadzór nad wdrożeniem SZŚ

Cel etapu jest prawidłowe wdrożenie Systemu Zarządzania BHP opisanego w zatwierdzonej dokumentacji systemowej. Konsultanci GRUPA SILESIA nadzorują i uczestniczą w pracach przy wdrożeniu Systemu Zarządzania BHP poprzez między innymi:
zaplanowanie i prowadzenie wdrożenia,
konsultacje przy pracach wdrożeniowych z pracownikami Klienta,
realizację auditów wdrożeniowych,
szkolenia robocze, dotyczące przeprowadzania auditów wewnętrznych,
wprowadzanie działań korygujących oraz przeszkolenie w zakresie ich usuwania, Efektem wdrożenia SZBHP jest prawidłowe i zgodne z dokumentacją systemową funkcjonowanie komórek organizacyjnych w strukturze Klienta – relacja opisu w dokumentacji – ze stanem faktycznym.

Etap 5 - Audit końcowy i uczestnictwo w Przeglądzie Zarządzania

W ostatnim, etapie wdrożenia Konsultanci GRUPA SILESIA realizują audit końcowy i uczestniczą w Przeglądzie Zarządzania. Następnie opracowują raport z Przeglądu Systemu Zarządzania na zasadzie konsultacji w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania przeglądu zarządzania (pomoc w opracowaniu kompletu dokumentacji z przeglądu zarządzania wymaganej w trakcie certyfikacji). Organizacja po realizacji Etapu nr 5 jest zgłaszana do certyfikacji Systemu Zarządzania BHP. W procesie certyfikacji uczestniczą również Konsultanci GRUPA SILESIA, wspomagając aktywnie Klienta podczas auditu certyfikującego.

Wdrożenia normy ISO 18001 (także OHSAS) realizowane przez Konsultantów GRUPA SILESIA są zawsze wysoko oceniane przez jednostki certyfikujące - możemy się pochwalić 100% skutecznością w procesie certyfikacji.

 

Comments are closed.