System Zarządzania Jakością

Quality is everyone's responsibility. (Edward Deming)

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i uzyskanie certyfikatu zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2009 to cel, który Konsultanci GRUPA SILESIA pomogli osiągnąć już w ponad 50 organizacjach w całym kraju.

Norma ISO 9001 to wśród rodziny norm ISO serii 9000 najbardziej popularna i rozpoznawalna norma, a jej posiadanie jest świadectwem wysokiej jakości oferowanych produktów i usług. Ogromną zaletą oraz czynnikiem, który przyczynił się do międzynarodowej popularności normy ISO 9001 jest możliwość zastosowania jej w organizacjach niezależnie od rodzaju działalności, formy prawnej, czy wielkości.

Wdrożenie normy PN-EN ISO 9001:2009 i uzyskanie certyfikatu zgodności umożliwia organizacjom osiągnięcie szeregu korzyści, między innymi:

  • utrzymanie wysokiego poziomu jakości produktów i usług,
  • zwiększenie zaufania Klientów do organizacji,
  • dodatkowej punktacji w przetargach lub też podczas negocjacji kontraktów z NFZ,
  • usprawnienie oraz ciągłe doskonalenie funkcjonowania organizacji i zarządzania,
  • ułatwienie wejścia na nowe rynki zbytu (np. niemiecki lub krajów skandynawskich, gdzie posiadanie certyfikatu ISO jest niemalże warunkiem podjęcia współpracy),
  • zmniejszenie kosztów działania organizacji (np. poprzez zmniejszenie strat związanych z brakami i reklamacjami),
  • stworzenie przejrzystych zasad odpowiedzialności, co jest szczególnie ważne np. w służbie zdrowia,
  • aktywne, skuteczne i szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów
  • posiadanie stabilnych i powtarzalnych metod kontroli zgodności działania z normą ISO 9001.

Wymienione wyżej korzyści z wdrożenia normy PN-EN ISO 9001:2009 sprowadzają się w efekcie do znaczącego podniesienia pozycji konkurencyjnej organizacji.

Wdrożenia normy ISO 9001 realizowane przez Konsultantów GRUPA SILESIA są zawsze wysoko oceniane przez jednostki certyfikujące - możemy się pochwalić 100% skutecznością w procesie certyfikacji. Gwarantujemy realizację audytu certyfikującego przez renomowaną jednostkę certyfikującą. Jesteśmy konkurencyjni cenowo oraz posiadamy doskonałe referencje z wielu renomowanych organizacji.


System zarządzania jakością - zarys procedury

Poniżej przedstawiamy zarys procedury wdrożenia wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001.

Etap 0 - audit zerowy

Pierwszym krokiem umożliwiającym przygotowanie Klientowi oferty w zakresie wdrożenia SZJ zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 jest przeprowadzenie auditu zerowego. Audit zerowy polega na ocenie posiadanej przez Klienta dokumentacji w kontekście wymagań normy ISO 9001. W przypadku braku dokumentacji (jednostka dopiero powstaje) omawiane są podstawowe procedury systemowe oraz ustalane niezbędne do przygotowania procedury dodatkowe. Realizacja auditu zerowego umożliwia doprecyzowanie harmonogramu wdrożenia oraz jego kosztu w stosunku do wstępnie złożonej oferty cenowej.

Etap 1 - Przeszkolenie Auditora Wewnętrznego

W etapie pierwszym wdrożenia następuje Przeszkolenie Auditora Wewnętrznego (potwierdzone certyfikatem) z zakresu wymagań przedmiotowej normy zgodnie z autorskim programem szkolenia opracowanym przez Konsultantów GRUPA SILESIA. Szkolenie ma również charakter warsztatowy.

Etap 2 - Przeszkolenie Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

W etapie drugim następuje przeszkolenie (potwierdzone certyfikatem) pracownika Klienta powołanego do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z autorskim programem szkolenia opracowanym przez Konsultantów GRUPA SILESIA. Szkolenie ma również charakter warsztatowy.

Etap 3 - Opracowanie dokumentacji SZJ

W oparciu o audit zerowy organizacji i konsultacje z Auditorami Wewnętrznymi i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością konsultanci GRUPA SILESIA opracowują dokumentację systemowej zgodną z wymaganiami przedmiotowej normy (Księgi Jakości, procedur systemowych, instrukcji, formularzy). Aktywny udział oddelegowanych pracowników Klienta w procesie tworzenia procedur i instrukcji systemu jakości, umożliwia dostosowanie dokumentacji systemowej do specyfiki organizacji.

Etap 4 - Nadzór nad wdrożeniem SZJ

Cel etapu jest prawidłowe wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością opisanego w zatwierdzonej dokumentacji systemu jakości. Konsultanci GRUPA SILESIA nadzorują i uczestniczą w pracach przy wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością poprzez między innymi:
zaplanowanie i prowadzenie wdrożenia,
konsultacje przy pracach wdrożeniowych z pracownikami Klienta,
realizację auditów wdrożeniowych,
szkolenia robocze, dotyczące przeprowadzania auditów wewnętrznych,
wprowadzanie działań korygujących oraz przeszkolenie w zakresie ich usuwania, Efektem wdrożenia SZJ jest prawidłowe i zgodne z dokumentacją jakości funkcjonowanie komórek organizacyjnych w strukturze Klienta – relacja opisu w dokumentacji – ze stanem faktycznym.

Etap 5 - Audit końcowy i uczestnictwo w Przeglądzie Zarządzania

W ostatnim, etapie wdrożenia Konsultanci GRUPA SILESIA realizują audit końcowy i uczestniczą w Przeglądzie Zarządzania. Następnie opracowują raport z Przeglądu Systemu Zarządzania na zasadzie konsultacji w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania przeglądu zarządzania (pomoc w opracowaniu kompletu dokumentacji z przeglądu zarządzania wymaganej w trakcie certyfikacji). Organizacja po realizacji Etapu nr 5 jest zgłaszana do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością. W procesie certyfikacji uczestniczą również Konsultanci GRUPA SILESIA, wspomagając aktywnie Klienta podczas auditu certyfikującego.

Wdrożenia normy ISO 9001 realizowane przez Konsultantów GRUPA SILESIA są zawsze wysoko oceniane przez jednostki certyfikujące - możemy się pochwalić 100% skutecznością w procesie certyfikacji.

Comments are closed.