System Zarządzania Środowiskowego

Najlepszy moment na posadzenie drzewa był 20 lat temu. Drugi najlepszy moment jest teraz. (chińskie przysłowie)

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego i uzyskanie certyfikatu zgodności z normą PN-EN ISO 14001:2005 to cel, który Konsultanci GRUPA SILESIA pomogli osiągnąć już w ponad 30 organizacjach w całym kraju.

Norma ISO 14001 to norma, która ma wspomagać kwestie ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Posiadanie certyfikatu zgodności z normą oznacza iż, organizacja ma zamiar systematycznie doskonalić wszelkie działania z zakresu ochrony środowiska. Norma jest dedykowana dla organizacji, które silnie oddziałują na środowisko, między innymi przedsiębiorstw przemysłowych, logistyki, transportu, hotelarstwa.

Norma ISO 14001 bazuje na normie ISO 9001, zatem organizacja powinna osiągnąć część korzyści właściwych dla tej drugiej normy, jak również dodatkowo innych korzyści, potencjalnie:

 • zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska,
 • wzmocnienie eko-efektywności rozumianej jako ograniczenie ilości surowców używanych w procesie produkcji/świadczenia usług (również zwiększenie efektywności ich wykorzystania -recykling, zamknięte pętle produkcyjne) oraz redukcji kosztów usuwania odpadów,
 • optymalizacja wykorzystania energii,
 • niższe stawki ubezpieczeniowe związane ze zmniejszeniem ryzyka zagrożeń środowiskowych,
 • korzyści wizerunkowe poprzez demonstrację zgodności z prawem oraz dobrowolnie przyjętymi celami środowiskowymi,
 • optymalne zarządzanie kwestiami środowiskowymi, w tym zagrożeniami środowiskowymi, co umożliwia zmniejszenie liczby wypadków.

Wymienione wyżej korzyści z wdrożenia normy ISO 1400 sprowadzają się w efekcie do znaczącego podniesienia pozycji konkurencyjnej organizacji, w tym wymiernych korzyści wizerunkowych.

Wdrożenia normy ISO 1400 realizowane przez Konsultantów GRUPA SILESIA są zawsze wysoko oceniane przez jednostki certyfikujące - możemy się pochwalić 100% skutecznością w procesie certyfikacji. Gwarantujemy realizację audytu certyfikującego przez renomowaną jednostkę certyfikującą. Jesteśmy konkurencyjni cenowo oraz posiadamy doskonałe referencje z wielu renomowanych organizacji.


System Zarządzania Środowiskowego - zarys procedury

Poniżej przedstawiamy zarys procedury wdrożenia wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001.

Etap 0 - audit zerowy

Pierwszym krokiem umożliwiającym przygotowanie Klientowi oferty w zakresie wdrożenia SZŚ zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2005 jest przeprowadzenie auditu zerowego. Audit zerowy polega na ocenie posiadanej przez Klienta dokumentacji w kontekście wymagań normy ISO 14001, jak również identyfikacji kwestii środowiskowych. Audit zerowy ma na celu identyfikację oddziaływań na środowisko, uprawnień organizacji w tym zakresie, skali wykorzystania energii, surowców i materiałów, skali generowania odpadów, jak również zorientowanie się w obecnej polityce środowiskowej organizacji. Realizacja auditu zerowego umożliwia doprecyzowanie harmonogramu wdrożenia oraz jego kosztu w stosunku do wstępnie złożonej oferty cenowej.

Etap 1 - Przeszkolenie Auditora Wewnętrznego

W etapie pierwszym wdrożenia następuje Przeszkolenie Auditora Wewnętrznego (potwierdzone certyfikatem) z zakresu wymagań przedmiotowej normy zgodnie z autorskim programem szkolenia opracowanym przez Konsultantów GRUPA SILESIA. Szkolenie ma również charakter warsztatowy.

Etap 2 - Przeszkolenie Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego

W etapie drugim następuje przeszkolenie (potwierdzone certyfikatem) pracownika Klienta powołanego do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z autorskim programem szkolenia opracowanym przez Konsultantów GRUPA SILESIA. Szkolenie ma również charakter warsztatowy.

Etap 3 - Opracowanie dokumentacji SZŚ

W oparciu o audit zerowy organizacji i konsultacje z Auditorami Wewnętrznymi i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego konsultanci GRUPA SILESIA opracowują dokumentację systemowej zgodną z wymaganiami przedmiotowej normy (Księgi Jakości, procedur systemowych, instrukcji, formularzy). Aktywny udział oddelegowanych pracowników Klienta w procesie tworzenia procedur i instrukcji systemu środowiskowego, umożliwia dostosowanie dokumentacji systemowej do specyfiki organizacji.

Etap 4 - Nadzór nad wdrożeniem SZŚ

Cel etapu jest prawidłowe wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego opisanego w zatwierdzonej dokumentacji systemu środowiskowego. Konsultanci GRUPA SILESIA nadzorują i uczestniczą w pracach przy wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego poprzez między innymi:

 • zaplanowanie i prowadzenie wdrożenia,
 • konsultacje przy pracach wdrożeniowych z pracownikami Klienta, identyfikacja kwestii środowiskowych,
 • realizację auditów wdrożeniowych,
 • szkolenia robocze, dotyczące przeprowadzania auditów wewnętrznych,
 • wprowadzanie działań korygujących oraz przeszkolenie w zakresie ich usuwania, Efektem wdrożenia SZŚ jest prawidłowe i zgodne z dokumentacją jakości funkcjonowanie komórek organizacyjnych w strukturze Klienta – relacja opisu w dokumentacji – ze stanem faktycznym.

Etap 5 - Audit końcowy i uczestnictwo w Przeglądzie Zarządzania

W ostatnim, etapie wdrożenia Konsultanci GRUPA SILESIA realizują audit końcowy i uczestniczą w Przeglądzie Zarządzania. Następnie opracowują raport z Przeglądu Systemu Zarządzania na zasadzie konsultacji w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania przeglądu zarządzania (pomoc w opracowaniu kompletu dokumentacji z przeglądu zarządzania wymaganej w trakcie certyfikacji). Organizacja po realizacji Etapu nr 5 jest zgłaszana do certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego. W procesie certyfikacji uczestniczą również Konsultanci GRUPA SILESIA, wspomagając aktywnie Klienta podczas auditu certyfikującego.

Wdrożenia normy ISO 14001 realizowane przez Konsultantów GRUPA SILESIA są zawsze wysoko oceniane przez jednostki certyfikujące - możemy się pochwalić 100% skutecznością w procesie certyfikacji.

Comments are closed.